Organizare

Structura de administrare

In decembrie 2004 prin Ordinul Ministrului Economiei si Comertului, Nr. 855 din 10 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 1244 din 23 decembrie 2004 s-a instituit asupra societatii starea de Administrare Speciala in vederea privatizarii.

Actionarul unic, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA prin organul de conducere competent conform actului constitutiv mandateaza reprezentantul sau reprezentantii in adunarea generala a actionarilor pentru ducerea la indeplinire a atributiilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Administrarea si gestiunea curenta a societatii este asigurata de catre Consiliul de Administratie ai carui membri sunt numiti si revocati exclusiv de Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie ia toate deciziile care nu sunt de competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor, a actionarilor sau directorilor societatii in conformitate cu prevederile legale si cu actul constitutiv al societatii.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

 

Organigrama